บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA)

TAA ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน คือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV) เป็นผู้ค้ำประกันชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบ เงินตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้ ทั้งนี้ จำนวนเงินสูงสุด ที่ผู้คำประกันจะต้องรับผิดชอบภายใต้สัญญาค้ำประกันจะเป็นจำนวนไม่เกินวงเงิน 2,000,000,000 (สองพันนล้าน) บาท (แต่ทั้งนี้ ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงภายใต้หุ้นกู้ ตลอดจนค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกัน)

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้

  1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 513 ล้านบาท
  2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 1,487 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร “BB“ แนวโน้ม “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 (ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้)

นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 

สนใจติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2249-2999 หรือ line : @BlueBellFin

คำเตือน:

   การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=426736&SD=2706256529062565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *