“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นผู้ถือหุ้นกู้ก็หมดห่วง หากให้เราดูแลรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีหลักการดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ความระมัดระวัง และ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้มีวิชาชีพ

บลูเบลล์ ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565การให้บริการของเรา คือการทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งปวงของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งครอบคลุม

  • ติดตามตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
  • ติดตามการจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแล ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เช่น งบการเงิน รายงานอัตราส่วนทางการเงิน รายงานการดำรงมูลค่าหลักประกัน เป็นต้น
  • ดูแลรักษาทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน พร้อมทั้งตรวจตราดูแลหลักประกันว่ามีการเปลี่ยนแปลง เสียหายจนมีมูลค่าลดลงหรือไม่
  • ดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ เช่น จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็น หรือลงมติเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ
  • จัดหาที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นกู้หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีการดำเนินคดีใดๆ

ติดต่อฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โทร : 02-249-2999

Email: [email protected]