เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม The BlueBell Wealth Club Point

1. การคำนวณคะแนน The BlueBell Wealth Club Point จะคิดจากยอดการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“บริษัทฯ”) โดย

  • การลงทุนผ่านหุ้นกู้ ทุก 100,000 บาท เท่ากับ The BlueBell Wealth Club Point 100 คะแนน
  • การลงทุนในกองทุนรวมที่มี Front-End Fee ทุก 100,000 บาท เท่ากับ The BlueBell Wealth Club Point 200 คะแนน
  • สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • คะแนน The BlueBell Wealth Club Point จะมีอายุ 1 ปี หรือ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนน The BlueBell Wealth Club Point ดังนี้

  • การแลกรับของรางวัลแลกได้ ตามวันเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • คะแนน The BlueBell Wealth Club Point ที่ใช้แลกของรางวัลกับบริษัทฯ แล้ว ไม่สามารถแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการสินค้า/บริการที่จัดทำขึ้นบนช่องทางของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการแลกคะแนน The BlueBell Wealth Club Point อาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยน และ/หรือเพิ่มเติมได้ กรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาเทียบเคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ
  • กรณีของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นได้โดยตรง
  • ในกรณีที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดเนื่องจากระบบหรือกรณีใดๆ บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงคะแนน The BlueBell Wealth Club Point ให้ถูกต้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คะแนนไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกบัตรท่านอื่นได้
  • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. คะแนน The BlueBell Wealth Club Point จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกคืนของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้มาจากการนี้รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณี

  • ลูกค้าใช้สิทธินำคะแนน The BlueBell Wealth Club Point แลกรับของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แล้ว
  • ลูกค้าสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ
  • ลูกค้ากระทำการฉ้อฉลปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน The BlueBell Wealth Club Point

4. หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากต้องการติดต่อสอบถามคะแนน The BlueBell Wealth Club Point หรือแลกของรางวัล

 • สอบถามคะแนนกรุณาติดต่อ 02 249 2999 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 – 17:00 น. หรือ ที่ปรึกษาการเงินการลงทุนของท่าน
 • แลกของรางวัลได้ที่ https://forms.gle/nxb5BtxiUhGPx8WUA โดยบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อยืนยันการแลกของรางวัลภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ

บริการรถลีมูซีนรับส่งสนามบิน (Airport Limousine Transfer Service)

บริษัทนำเสนอบริการครบวงจรเกี่ยวกับการเดินทาง โดยลูกค้าสามารถใช้บริการรถลีมูซีนรับส่งสนามบินด้วยการทำการจองบริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หลังจากทำการจองบริการลูกค้าจะได้รับ SMS หรืออีเมลเพื่อยืนยันการจอง และให้บริการรถลีมูซีนตามประเภทรถที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการรถรับหรือส่งสนามบิน

 1. กรุณาสํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันเข้ารับบริการ ผ่าน Concierge Service ที่เบอร์ 02-016- 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. หรืออีเมล [email protected]
 2. บริการรถรับ-ส่งสนามบินในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี
 3. หากจุดหมายปลายทางของท่านสมาชิกไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ท่านสมาชิกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตรา transfer ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้การใช้บริการรถรับ-ส่งข้างต้น จะจัดบริการรับ-ส่ง เฉพาะตามจุดรับ-ส่งที่ได้แจ้ง เท่านั้น
 4. การรอรับที่สนามบิน:

          สนามบินสุวรรณภูมิ

          จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) ระหว่างประตู 3 และ ประตู 4 โดยมีป้ายชื่อผู้โดยสารแสดงที่จุดนัดพบ

          สนามบินดอนเมืองระหว่างประเทศ

          จุดนัดพบอาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 1 (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) ประตู 5 โดยมีป้ายชื่อผู้โดยสารแสดงที่จุดนัดพบ

          สนามบินดอนเมืองในประเทศ

          จุดนัดพบอาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 1 (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) ประตู 11 โดยมีป้ายชื่อผู้โดยสารแสดงที่จุดนัดพบ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะรอเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับจากเวลาที่เครื่องบินลงจอดจริงตามเวลาที่ประกาศโดยสนามบิน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว

          5. การรอรับจากที่พัก: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดหมาย หากท่านไม่แสดงตนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ให้รอให้บริการ บริษัทฯ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 (เศษของชั่วโมง คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง) และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความเสียหายใดๆ ต่อท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว

          6. การจองใช้บริการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความยืนยันกลับผ่านทางอีเมลหรือ SMS

          7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการรับ-ส่งบุคคลที่มีอาการอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของบุคคลอื่น หรือหากเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าถูกคุกคามไม่ว่าทั้งทางวาจา หรือร่างกาย หรือไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว

          8. ห้ามนําอาวุธ วัตถุระเบิด ออกซิเจน สัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสินค้าอื่นๆที่เป็นอันตราย หรือสิ่งผิดปกติอาวุธชนิดใดก็ตาม รวมทั้งอาวุธปืน ดอกไม้ไฟ และวัสดุไวไฟ เป็นพิษ หรืออันตราย หรือสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ชนิดใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นําวัตถุหรือสัตว์ดังกล่าวเข้ามาในรถยนต์ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะบรรจุไว้ในส่วนใดของรถยนต์ก็ตาม

          9. บริษัทฯและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สิน และกระเป๋าเดินทางที่เกิดขึ้นเว้นแต่การสูญหาย หรือเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดังกล่าว ระหว่างเดินทางผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทางของท่านขึ้นรถยนต์เรียบร้อยหรือไม่ อนึ่งทางบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บริการหรือจำกัดการให้บริการ ในกรณีที่ผู้โดยสารมีสัมภาระเกินกว่าที่กําหนดไว้ตามรถยนต์แต่ละประเภท หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่แจ้งไว้หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามรถยนต์แต่ละประเภท เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทาง ซึ่งจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว

          10. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกําหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ การจราจร หนาแน่น การปิดถนน น้ำท่วม การประท้วง การก่อการร้าย ภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ทั้งนี้ จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยขั้นร้ายแรง จนส่งผลทําให้รถไม่สามารถเข้ารับยังสถานที่นัดหมายได้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการในครั้งนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบโดยพลัน

          11. เงื่อนไขการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง

                – ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองสิทธิประโยชน์น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง จะถือว่าเป็นการสละสิทธิการใช้บริการในครั้งนั้น โดยจะไม่ได้รับการชดเชยในรูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิประโยชน์ในครั้งนั้น

                – หากท่านพลาดการเดินทางเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินของท่านล่าช้า หรือถูกยกเลิก หรือมาถึงก่อนระยะเวลาที่แจ้งไว้ โปรดติดต่อให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีที่เบอร์ +662 016 9950 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิสําหรับ “No Show” พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบกับเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

          12. ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการดูแลกระเป๋า สัมภาระ และทรัพย์สินที่มีมูลค่าราคาสูง สิ่งของที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ รวมถึงสิ่งที่มีมูลค่าทางจิตใจไว้กับตัวท่านระหว่างการใช้บริการรถรับ-ส่งด้วยตัวท่านเอง

          13. หากท่านไม่ประสงค์ดูแลทรัพย์สิน และกระเป๋าของท่านตามข้อ 12 ด้วยตนเองขณะเดินทาง ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดเรียงสัมภาระหรือสิ่งของดังกล่าวภายในรถ ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของรถ สภาพการจราจร การร่วงหล่นขณะเปิดประตู รวมถึงเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันใดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่ชดเชยต่อความเสียหายนั้นในทุกกรณี

          14. รถยนต์ประเภทซีดาน (4 ประตู) สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 2 ท่าน กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน (28 นิ้ว) ไม่เกิน 2 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Carry-on) ไม่เกิน 2 ใบต่อคัน โดยรถยนต์ประเภทซีดาน (4 ประตู) ไม่สามารถให้บริการเก้าอี้รถเข็นได้ ดังนั้นกรุณาแจ้งความประสงค์ของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันเข้ารับบริการเพื่ออัปเกรดเป็นบริการรถตู้เมื่อทำการจอง ซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มเติมในการอัพเกรดประเภทรถ โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราแต่ละรุ่น และประเภทของรถ

          15. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่ชดเชยต่อความเสียหายในทุกกรณี เว้นแต่ตามข้อ 16. ด้านล่างนี้

          16. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการให้บริการ อันเป็นความผิดโดยเจตนาของบริษัทฯ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน บริษัทฯ ยินดีที่จะชดเชยค่าบริการรถลีมูซีน / ค่าเดินทางตามจริง หรือชดเชยความเสียหายตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อ 1 เหตุการณ์ความผิดพลาด หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ อาจกำหนดแก้ไข

          17. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเสมอมา ทั้งนี้หากท่านมีข้อกังวล ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนประการใด โปรดติดต่อ ที่เบอร์ 02-016- 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. หรืออีเมล [email protected]

          18. โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-016- 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. หรืออีเมล [email protected]

เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม

The BlueBell Wealth Club Point

1. การคำนวณคะแนน The BlueBell Wealth Club Point จะคิดจากยอดการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“บริษัทฯ”) โดย

 • การลงทุนผ่านหุ้นกู้ ทุก 100,000 บาท เท่ากับ The BlueBell Wealth Club Point 100 คะแนน
 • การลงทุนในกองทุนรวมที่มี Font-End Fee ทุก 100,000 บาท เท่ากับ The BlueBell Wealth Club Point 200 คะแนน
 • สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • คะแนน The BlueBell Wealth Club Point จะมีอายุ 1 ปี หรือ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนน The BlueBell Wealth Club Point ดังนี้

 • การแลกรับของรางวัลแลกได้ ตามวันเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • คะแนน The BlueBell Wealth Club Point ที่ใช้แลกของรางวัลกับบริษัทฯ แล้ว ไม่สามารถแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการสินค้า/บริการที่จัดทำขึ้นบนช่องทางของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการแลกคะแนน The BlueBell Wealth Club Point อาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยน และ/หรือเพิ่มเติมได้ กรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาเทียบเคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ
 • กรณีของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นได้โดยตรง
 • ในกรณีที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดเนื่องจากระบบหรือกรณีใดๆ บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงคะแนน The BlueBell Wealth Club Point ให้ถูกต้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คะแนนไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกบัตรท่านอื่นได้
 • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. คะแนน The BlueBell Wealth Club Point จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกคืนของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้มาจากการนี้รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณี

 • ลูกค้าใช้สิทธินำคะแนน The BlueBell Wealth Club Point แลกรับของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แล้ว
 • ลูกค้าสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ
 • ลูกค้ากระทำการฉ้อฉลปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน The BlueBell Wealth Club Point

4. หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากต้องการติดต่อสอบถามคะแนน The BlueBell Wealth Club Point หรือแลกของรางวัล

 • สอบถามคะแนนกรุณาติดต่อ 02 249 2999 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 – 17:00 น. หรือ ที่ปรึกษาการเงินการลงทุนของท่าน
 • แลกของรางวัลได้ที่ https://forms.gle/nxb5BtxiUhGPx8WUA โดยบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อยืนยันการแลกของรางวัลภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ

บริการรถลีมูซีนรับส่งสนามบิน (Airport Limousine Transfer Service)

บริษัทนำเสนอบริการครบวงจรเกี่ยวกับการเดินทาง โดยลูกค้าสามารถใช้บริการรถลีมูซีนรับส่งสนามบินด้วยการทำการจองบริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หลังจากทำการจองบริการลูกค้าจะได้รับ SMS หรืออีเมลเพื่อยืนยันการจอง และให้บริการรถลีมูซีนตามประเภทรถที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการรถรับหรือส่งสนามบิน

 1. กรุณาสํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันเข้ารับบริการ ผ่าน Concierge Service ที่เบอร์ 02-016- 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. หรืออีเมล [email protected]
 2. บริการรถรับ-ส่งสนามบินในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี
 3. หากจุดหมายปลายทางของท่านสมาชิกไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ท่านสมาชิกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตรา transfer ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้การใช้บริการรถรับ-ส่งข้างต้น จะจัดบริการรับ-ส่ง เฉพาะตามจุดรับ-ส่งที่ได้แจ้ง เท่านั้น
 4. การรอรับที่สนามบิน:

          สนามบินสุวรรณภูมิ

          จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) ระหว่างประตู 3 และ ประตู 4 โดยมีป้ายชื่อผู้โดยสารแสดงที่จุดนัดพบ

          สนามบินดอนเมืองระหว่างประเทศ

          จุดนัดพบอาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 1 (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) ประตู 5 โดยมีป้ายชื่อผู้โดยสารแสดงที่จุดนัดพบ

          สนามบินดอนเมืองในประเทศ

          จุดนัดพบอาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 1 (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) ประตู 11 โดยมีป้ายชื่อผู้โดยสารแสดงที่จุดนัดพบ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะรอเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับจากเวลาที่เครื่องบินลงจอดจริงตามเวลาที่ประกาศโดยสนามบิน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว

          5. การรอรับจากที่พัก: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดหมาย หากท่านไม่แสดงตนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ให้รอให้บริการ บริษัทฯ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 (เศษของชั่วโมง คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง) และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความเสียหายใดๆ ต่อท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว

          6. การจองใช้บริการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความยืนยันกลับผ่านทางอีเมลหรือ SMS

          7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการรับ-ส่งบุคคลที่มีอาการอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของบุคคลอื่น หรือหากเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าถูกคุกคามไม่ว่าทั้งทางวาจา หรือร่างกาย หรือไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว

          8. ห้ามนําอาวุธ วัตถุระเบิด ออกซิเจน สัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสินค้าอื่นๆที่เป็นอันตราย หรือสิ่งผิดปกติอาวุธชนิดใดก็ตาม รวมทั้งอาวุธปืน ดอกไม้ไฟ และวัสดุไวไฟ เป็นพิษ หรืออันตราย หรือสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ชนิดใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นําวัตถุหรือสัตว์ดังกล่าวเข้ามาในรถยนต์ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะบรรจุไว้ในส่วนใดของรถยนต์ก็ตาม

          9. บริษัทฯและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สิน และกระเป๋าเดินทางที่เกิดขึ้นเว้นแต่การสูญหาย หรือเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดังกล่าว ระหว่างเดินทางผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทางของท่านขึ้นรถยนต์เรียบร้อยหรือไม่ อนึ่งทางบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บริการหรือจำกัดการให้บริการ ในกรณีที่ผู้โดยสารมีสัมภาระเกินกว่าที่กําหนดไว้ตามรถยนต์แต่ละประเภท หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่แจ้งไว้หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามรถยนต์แต่ละประเภท เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทาง ซึ่งจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว

          10. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกําหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ การจราจร หนาแน่น การปิดถนน น้ำท่วม การประท้วง การก่อการร้าย ภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ทั้งนี้ จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยขั้นร้ายแรง จนส่งผลทําให้รถไม่สามารถเข้ารับยังสถานที่นัดหมายได้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการในครั้งนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบโดยพลัน

          11. เงื่อนไขการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง

                – ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองสิทธิประโยชน์น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง จะถือว่าเป็นการสละสิทธิการใช้บริการในครั้งนั้น โดยจะไม่ได้รับการชดเชยในรูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิประโยชน์ในครั้งนั้น

                – หากท่านพลาดการเดินทางเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินของท่านล่าช้า หรือถูกยกเลิก หรือมาถึงก่อนระยะเวลาที่แจ้งไว้ โปรดติดต่อให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีที่เบอร์ +662 016 9950 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิสําหรับ “No Show” พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบกับเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

          12. ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการดูแลกระเป๋า สัมภาระ และทรัพย์สินที่มีมูลค่าราคาสูง สิ่งของที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ รวมถึงสิ่งที่มีมูลค่าทางจิตใจไว้กับตัวท่านระหว่างการใช้บริการรถรับ-ส่งด้วยตัวท่านเอง

          13. หากท่านไม่ประสงค์ดูแลทรัพย์สิน และกระเป๋าของท่านตามข้อ 12 ด้วยตนเองขณะเดินทาง ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดเรียงสัมภาระหรือสิ่งของดังกล่าวภายในรถ ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของรถ สภาพการจราจร การร่วงหล่นขณะเปิดประตู รวมถึงเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันใดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่ชดเชยต่อความเสียหายนั้นในทุกกรณี

          14. รถยนต์ประเภทซีดาน (4 ประตู) สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 2 ท่าน กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน (28 นิ้ว) ไม่เกิน 2 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Carry-on) ไม่เกิน 2 ใบต่อคัน โดยรถยนต์ประเภทซีดาน (4 ประตู) ไม่สามารถให้บริการเก้าอี้รถเข็นได้ ดังนั้นกรุณาแจ้งความประสงค์ของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันเข้ารับบริการเพื่ออัปเกรดเป็นบริการรถตู้เมื่อทำการจอง ซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มเติมในการอัพเกรดประเภทรถ โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราแต่ละรุ่น และประเภทของรถ

          15. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่ชดเชยต่อความเสียหายในทุกกรณี เว้นแต่ตามข้อ 16. ด้านล่างนี้

          16. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการให้บริการ อันเป็นความผิดโดยเจตนาของบริษัทฯ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน บริษัทฯ ยินดีที่จะชดเชยค่าบริการรถลีมูซีน / ค่าเดินทางตามจริง หรือชดเชยความเสียหายตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อ 1 เหตุการณ์ความผิดพลาด หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ อาจกำหนดแก้ไข

          17. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเสมอมา ทั้งนี้หากท่านมีข้อกังวล ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนประการใด โปรดติดต่อ ที่เบอร์ 02-016- 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. หรืออีเมล [email protected]

          18. โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-016- 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. หรืออีเมล [email protected]