Category Archives: ข่าวสาร

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (NVD)

NVD ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท อีดีแอล – เจนเนอเรชั่น (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (EDLGEN)

EDLGEN ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (CI)

CI ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (MJD)

MJD ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)