Category Archives: BLESS

EIC คาดการณ์แนวโน้มและผลกระทบของอสังหาริมทรัพย์ จากการไม่ต่ออายุมาตรการผ่อนคลาย LTV ในปี 2023

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center: EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดว่า การไม่ต่ออายุมาตรการผ่อนคลาย

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BLESS)

BLESS ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)