Category Archives: MICRO

สมาคมเช่าซื้อแจง ยังคงใช้ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่เปลี่ยนเป็น “ลดต้นลดดอก”

ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MICRO)

MICRO ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)