Category Archives: SGF

สมาคมเช่าซื้อแจง ยังคงใช้ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่เปลี่ยนเป็น “ลดต้นลดดอก”

ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SGF)

SGF ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)