Category Archives: SINGER

สมาคมเช่าซื้อแจง ยังคงใช้ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่เปลี่ยนเป็น “ลดต้นลดดอก”

ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา