ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ร้องเรียน ณ ที่ทำการของบริษัท

ร้องเรียนโดยการส่งหนังสือ หรือส่ง E-mail

 • ส่งหนังสือถึง ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
     
  บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 
     เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25  
     ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
     กรุงเทพมหานคร 10120
 • ส่ง  E-mail:   [email protected]

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 
ติดต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
โทรศัพท์หมายเลข 
02-249-2999 ต่อ 370