แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน