ร่วมงานกับ บลูเบลล์

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงาน เราเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ ไปพร้อมกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง 7 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การตลาด – ผู้แนะนำการลงทุน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

– นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนแก่นักลงทุน ตามข้อมูลที่บริษัทจัดเตรียมให้
– ให้คำแนะนำในการลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้) แก่นักลงทุนเป็นหลัก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
– ติดตาม ดูแล การปรับปรุงข้อมูลของนักลงทุนในระบบให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
– จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนในตราสารหนี้มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทักษะในการสื่อสาร
– มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับตราสารหนี้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดเงินตลาดทุน


ติดต่อสมัครงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

– ทำหน้าที่คีย์ข้อมูลบริษัทที่เป็นลูกค้า งบการเงิน ผลประกอบการ
– จัดเตรียมเอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่กำหนดโดยฝ่ายวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
– ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word, Powerpoint ในการทำงาน
– สนับสนุนงานอื่นๆ ของฝ่ายวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน
– ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่ หรือประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี ในด้านการคีย์ข้อมูลงบการเงินและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี การเงินทั้งด้านงบการเงินและการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน
– มีความอดทนและสามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงในการจัดทำข้อมูลบัญชีจำนวนมาก

ติดต่อสมัครงาน
IT Admin 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– ดูแลอำนวยความสะดวกแก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ IT อื่นๆ ภายในสำนักงาน
– ประสานงานกับผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ IT อื่นๆ ของสำนักงาน เพื่อแก้ปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์2 อัตรา

รายละเอียดงาน

– จัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี การทำธุรกรรมลงทุน รวมถึง ดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนซึ่งเป็นลูกค้าบริษัท ในการทำธุรกรรม
– ประสานงานกับผู้แนะนำการลงทุนในการนัดหมายลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทักษะในการสื่อสาร
– มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในรายละเอียด สามารถทำงานกับเอกสารที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำได้

ติดต่อสมัครงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด –
ผู้แนะนำการลงทุน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

– นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนแก่นักลงทุน ตามข้อมูลที่บริษัทจัดเตรียมให้
– ให้คำแนะนำในการลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้) แก่นักลงทุนเป็นหลัก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
– ติดตาม ดูแล การปรับปรุงข้อมูลของนักลงทุนในระบบให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
– จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนในตราสารหนี้มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทักษะในการสื่อสาร
– มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับตราสารหนี้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดเงินตลาดทุน


ติดต่อสมัครงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์2 อัตรา

รายละเอียดงาน

– ทำหน้าที่คีย์ข้อมูลบริษัทที่เป็นลูกค้า งบการเงิน ผลประกอบการ
– จัดเตรียมเอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่กำหนดโดยฝ่ายวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
– ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word, Powerpoint ในการทำงาน
– สนับสนุนงานอื่นๆ ของฝ่ายวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน
– ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่ หรือประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี ในด้านการคีย์ข้อมูลงบการเงินและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี การเงินทั้งด้านงบการเงินและการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน
– มีความอดทนและสามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงในการจัดทำข้อมูลบัญชีจำนวนมาก

ติดต่อสมัครงาน
IT Admin 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– ดูแลอำนวยความสะดวกแก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ IT อื่นๆ ภายในสำนักงาน
– ประสานงานกับผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ IT อื่นๆ ของสำนักงาน เพื่อแก้ปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
หลักทรัพย์2 อัตรา

รายละเอียดงาน

– จัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี การทำธุรกรรมลงทุน รวมถึง ดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนซึ่งเป็นลูกค้าบริษัท ในการทำธุรกรรม
– ประสานงานกับผู้แนะนำการลงทุนในการนัดหมายลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทักษะในการสื่อสาร
– มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในรายละเอียด สามารถทำงานกับเอกสารที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำได้

ติดต่อสมัครงาน