เริ่มต้นลงทุนกับ BlueBell วันนี้
ลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีพร้อมลงทุนในหุ้นกู้หรือกองทุนรวมครั้งแรก
ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2567
รับแก้ว BlueBell เย็นใจไปเลย 1 ใบ

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว สำหรับลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีกับ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ทุกช่องทาง และลงทุนในหุ้นกู้และ/หรือกองทุนรวมครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2567 เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดบัญชีดังกล่าวจะต้องได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และทำรายการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
  2. จำกัดสิทธิ์ในการรับแก้ว BlueBell เย็นใจ จากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว 1 เลขที่บัตรประชาชน ต่อ 1 รางวัล
  3. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งแก้ว BlueBell เย็นใจ ให้แก่ท่าน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในการเปิดบัญชี กรณีที่ไปรษณีย์นำส่งไม่ถึงมือผู้รับ ท่านสามารถติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ โทร. 02 249 2999 เพื่อขอให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งอีกครั้งภายในไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2568
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน