The BlueBell Wealth Club
 
เอกสิทธิ์บนเส้นทางความมั่งคั่ง มอบสิทธิพิเศษรายปี และรับคะแนนสะสมเพื่อแลกของขวัญที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

เงื่อนไข The BlueBell Wealth Club

สำหรับผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (บริษัทฯ) ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อรับสิทธิประโยชน์รายปี โดยกำหนดระดับสถานะของสมาชิกตามเกณฑ์ ดังนี้

The BlueBell Wealth Club มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของผู้ลงทุนภายใต้ บล.บลูเบลล์
BlueBell Royale ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
BlueBell Ultra ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
BlueBell Elite ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
BlueBell Platinum ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

สิทธิประโยชน์ The BlueBell Wealth Club

 • รับคะแนน The BlueBell Wealth Club Point เริ่มต้น (Welcome Point ตามตารางด้านล่าง) และสะสมคะแนนเพิ่มระหว่างปีเพื่อแลกของขวัญ
The BlueBell Wealth Club Welcome point
BlueBell Royale 220,000
BlueBell Ultra 90,000
BlueBell Elite 40,000
BlueBell Platinum 15,000
 • เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษที่ บล.บลูเบลล์ จัดขึ้น
 • ของขวัญตามเทศกาล

หมายเหตุ

 • การลงทุนในหุ้นกู้พิจารณามอบสิทธิประโยชน์รายปี สำหรับลูกค้ายอดซื้อหุ้นกู้สะสม 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม)
 • การลงทุนในกองทุนรวมพิจารณามอบสิทธิประโยชน์รายปี โดยจะมีการพิจารณาจากเงินลงทุนเฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง
 • การต่ออายุสำหรับรอบปีถัดไปพิจารณาจากยอดการลงทุนเฉลี่ย 12 เดือน ตามรอบปีปฏิทินของปีก่อนหน้า หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก The BlueBell Wealth Club เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มียอดเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการสะสม The BlueBell Wealth Club Point

การคำนวณคะแนน The BlueBell Wealth Club Point คิดจากยอดการลงทุนในหุ้นกู้และกองทุนรวมที่มี Front-End-fee ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เท่านั้น โดยคิดระยะเวลาการสะสม (มีการปรับเพิ่มคะแนนสะสม ทุก 3 เดือน) และวันหมดอายุของคะแนน ตามตาราง ดังนี้

ระยะเวลาสะสมคะแนน คะแนนสะสมหมดอายุ
1 มกราคม – 30 กันยายน 30 ธันวาคม ในปีเดียวกัน
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 30 ธันวาคม ของปีถัดไป

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม The BlueBell Wealth Club Point

 1. การคำนวณคะแนน The BlueBell Wealth Club Point จะคิดจากยอดการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“บริษัทฯ”) โดย
  • การลงทุนผ่านหุ้นกู้ ทุก 100,000 บาท เท่ากับ The BlueBell Wealth Club Point 100 คะแนน
  • การลงทุนในกองทุนรวมที่มี Front-End Fee ทุก 100,000 บาท เท่ากับ The BlueBell Wealth Club Point 200 คะแนน
  • สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • คะแนน The BlueBell Wealth Club Point จะมีอายุ 1 ปี หรือ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

      2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนน The BlueBell Wealth Club Point ดังนี้

  • การแลกรับของรางวัลแลกได้ ตามวันเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • คะแนน The BlueBell Wealth Club Point ที่ใช้แลกของรางวัลกับบริษัทฯ แล้ว ไม่สามารถแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการสินค้า/บริการที่จัดทำขึ้นบนช่องทางของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการแลกคะแนน The BlueBell Wealth Club Point อาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยน และ/หรือเพิ่มเติมได้ กรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาเทียบเคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ
  • กรณีของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นได้โดยตรง
  • ในกรณีที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดเนื่องจากระบบหรือกรณีใดๆ บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงคะแนน The BlueBell Wealth Club Point ให้ถูกต้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คะแนนไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกบัตรท่านอื่นได้
  • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

      3. คะแนน The BlueBell Wealth Club Point จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกคืนของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้มาจากการนี้ รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณี

  • ลูกค้าใช้สิทธินำคะแนน The BlueBell Wealth Club Point แลกรับของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แล้ว
  • ลูกค้าสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ
  • ลูกค้ากระทำการฉ้อฉลปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน The BlueBell Wealth Club Point

      4. หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

หากต้องการติดต่อสอบถามคะแนน The BlueBell Wealth Club Point หรือแลกของรางวัล

 • สอบถามคะแนนกรุณาติดต่อ 02 249 2999 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 – 17:00 น. หรือ ที่ปรึกษาการเงินการลงทุนของท่าน
 • แลกของรางวัลได้ที่ เว็บไซต์ https://bluebellgroup.co.th/new-member-promo/ โดยบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อยืนยันการแลกของรางวัลภายใน 3 วันทำการ