Who We Are

“บลูเบลล์” เกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในสายงานการเงินการธนาคาร โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาตลาดทุนให้มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีความยั่งยืน

ความใฝ่ฝันของทีมงานคุณภาพนี้ คือการที่ได้สร้าง ”บ้านแห่งการลงทุน” ที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานขั้นสูงในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุน รวมถึงการดูแลนักลงทุนตลอดเส้นทางการลงทุนด้วยใจ เสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว

Who We Are

เราเชื่อว่าธุรกิจที่เรากำลังดำเนินอยู่นี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เราเชื่อว่าธุรกิจที่เรากำลังดำเนินอยู่นี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านของเราในการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเอกชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านของเราในการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเอกชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Who We Are

“บลูเบลล์” เป็นชื่อที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ดอกบลูเบลล์” ดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และอ่อนน้อมถ่อมตน สอดคล้องกับหลักการที่เรายึดถือและปฏิบัติต่อนักลงทุนเสมอมา

เราเลือก “กวาง” เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการทำงานเป็นทีม ความคล่องตัว และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง พร้อมที่จะก้าวทะยานไปข้างหน้าเพื่อความสำเร็จ

คำมั่นสัญญาของเรา

คณะกรรมการบริษัท

ชัช อนุวัตรอุดม

ประธานกรรมการ

อมฤต ศุขะวณิช

กรรมการ

นริสรา ชัยวัฒนะ

กรรมการ

อารยา พุฒิพงศ์ธรณ์

กรรมการตรวจสอบ

สุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย

กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

นริสรา ชัยวัฒนะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อมฤต ศุขะวณิช

ประธานสายงานกลยุทธ์

สิฏ์ระสา บุญ-หลง

ประธานสายงานการตลาด

ธีรธร พิศาล

ประธานสายงานปฏิบัติการและบริหารความเสี่ยง

Testimonials

“ผมคุ้นเคยและประทับใจในผู้บริหารตลอดจนทีมงานของบลูเบลล์ ซึ่งประกอบไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถ โดยวัดได้จากคุณภาพของงาน และการที่มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นไว้ใจเสมอมา”

คุณสิทธิพร รัตโนภาส

ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

“จากการร่วมงานด้วยกันมา ทั้งผู้บริหาร และทีมงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องธุรกิจของเรา สถานการณ์ของตลาด ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ภายใต้เงื่อนไขที่เราตั้งไว้”

คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

“ผมประทับใจในความรู้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของทีมงาน ที่มุ่งมั่นให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นเสมอมา”

คุณสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

รองประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

“ผมเชื่อว่าทีมงานนี้คำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเรา ตั้งแต่ร่วมงานกันมา ทุกความต้องการของเราที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักลงทุน ยังได้รับการตอบสนองด้วยดีทุกครั้ง”

คุณศานิต อรรถญาณสกุล

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

“ผมคุ้นเคยและประทับใจในผู้บริหารตลอดจนทีมงานของบลูเบลล์ ซึ่งประกอบไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถ โดยวัดได้จากคุณภาพของงาน และการที่มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นไว้ใจเสมอมา”

คุณสิทธิพร รัตโนภาส

ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

“จากการร่วมงานด้วยกันมา ทั้งผู้บริหาร และทีมงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องธุรกิจของเรา สถานการณ์ของตลาด ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ภายใต้เงื่อนไขที่เราตั้งไว้”

คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

“ผมประทับใจในความรู้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของทีมงาน ที่มุ่งมั่นให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นเสมอมา”

คุณสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

รองประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

“ผมเชื่อว่าทีมงานนี้คำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเรา ตั้งแต่ร่วมงานกันมา ทุกความต้องการของเราที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักลงทุน ยังได้รับการตอบสนองด้วยดีทุกครั้ง”

คุณศานิต อรรถญาณสกุล

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)