แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69- PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวน